coaching-czym-jest?
Marta Szurmiak
“Nie możesz nauczyć człowieka niczego.
Możesz jedynie pomóc mu to odkryć w sobie.”
Galileusz

Coaching – czym jest?

Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w szybszym i sprawniejszym rozwoju oraz polepszeniu efektów działania. Uczestnikami procesu są coach i klient. W przypadku coachingu grupowego (zespołowego) – coach i zespół. W podejściu coachingowym zakłada się, że klient jest inteligentny, kreatywny, odpowiedzialny i zdolny do zmiany, ponieważ posiada wszelkie potrzebne do tego zasoby i dysponuje ogromnym potencjałem. Dlatego to on jest autorem zmian i to on je wskazuje, a coach jedynie naprowadza klienta i uświadamia mu jego zasoby.

Próby zdefiniowania coachingu według różnych autorów

Coaching – czym jest?

 • Landry ujmuje go jako osiąganie istotnych celów, dzięki uwalnianiu indywidualnego potencjału
 • Fisher widzi go jako podejście, które umożliwia klientowi koncentrację na sobie, na własnych refleksjach i działaniach, dzięki czemu następuje poprawa jakości życia
 • Wynne określa mianem coachingu technikę, która pozwala na identyfikację i aktywizację wewnętrznego potencjału
 • Downey natomiast opisuje go jako sztukę, pozwalającą na własne uczenie się, lepsze wyniki i rozwój
 • Whitmore definiuje coaching jako „odblokowanie potencjału osoby w celu maksymalizacji jej dokonań i działań”, które znacznie wspiera  proces uczenia
 • Thorpe i Clifford określają mianem coachingu wsparcie konkretnej osoby w doskonaleniu jej działań dzięki analizie wykorzystywania wiedzy i umiejętności
 • O’Donovan, filozof, a zarazem twórca jednej z sześciu najznamienitszych szkół coachingu na świecie Noble Manhattan Coaching, definiuje go jako sposób na osiąganie rezultatów, dzięki wsparciu, motywacji i prowadzaniu do celu przez coacha
 • Parsloe traktuje go jako proces, pozwalający na uczenie się i ewaluację, a co za tym idzie na doskonalenie
 • Nieco lapidarną definicję coachingu proponuje Duffy, uznając go za przemianę nastawiania „chcę być” na „jestem”
 • Lombardi słynny trener futbolu amerykańskiego, który uważany jest za jednego z prekursorów coachingu, stosował nowatorskie, coachingowe podejście do treningu. Stwierdził, iż „coaching to najprawdziwszy sens w przekazywaniu odpowiedzialności uczącym się, aby pomóc im sformułować ich własne odpowiedzi
 • Dilts traktuje coaching jako technikę polegającą na wyłanianiu z człowieka mocnych stron, niwelowaniu osobistych barier i słabości w drodze do celu, jak również na doskonaleniu własnego funkcjonowania w zespole. W procesie tym nacisk kładziony jest na rozwiązywanie problemów dzięki stosowaniu nowych podejść i sposobów działania
 • Maynard jako pierwsza badaczka podjęła próbę definicji coachingu, którą nazwała akademicką. Uznaje ona, iż jest to „zaprojektowany alians pomiędzy coachem a studentem w celu przysposobienia umiejętności osiągania sukcesu w środowisku edukacyjnym. Jest to proces zindywidualizowany, który ułatwia wyjaśnianie i osiąganie celów. Celem coachingu jest stymulacja i motywacja studentów w kierunku osiągania ich celów poprzez dostarczanie struktury, wsparcia i feedbacku
 • Warto też zwrócić uwagę na podejście Caldwell, która definiuje go jako „sztukę ułatwiania osiągania wyników, uczenia się i rozwoju drugiej osoby”
 • Ciekawe podejście, chociaż dotyczące wyłącznie coachingu indywidualnego, zaproponowali Cooper i Cooper. Uznali, iż jest to profesjonalna usługa, w ramach której stosowane są sprawdzone metody pracy z daną osobą, aby skutecznie osiągać wyniki, które ta osoba chce uzyskać w każdym aspekcie swojego życia zawodowego i osobistego. Celem coachingu jest usunięcie przeszkód, które uniemożliwiają tym osobom osiąganie ich celów.
 • Kompleksową, a jednocześnie dokładną definicję coachingu zaproponowali O’Connor i Lages. Określili oni go w dwóch wymiarach. Pierwsze podejście jest szczegółowe i ujmowane jako zestaw działań, który pomaga w realizacji nowych zadań, osiąganiu doskonalszych wyników w życiu zawodowym, rozwoju umiejętności, a także pokonywaniu problemów. Drugie bardziej ogólne to działania pozwalające na odnajdywanie kierunku i równowagi
 • Według ICF (International Coach Federation) ów jest partnerską współpracą z klientami w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje ich do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału.

Czym coaching nie jest?

Początki i rozwój coachingu

Słowo coach, pochodzi od francuskiego coche.

Wraz z biegiem czasu określeniem tym nazywano nauczycieli, przygotowujących dzieci i młodzież do egzaminów.

W XX w. określano tak trenerów na uczelniach amerykańskich, którzy nadzorowali i wspierali studentów, do osiągania sukcesów zawodowych i sportowych. Trener tenisa na Uniwersytecie Harvarda Timothy W.  Gallwey w swojej publikacji pt. „The Inner Game of Tennis” twierdził, że najlepszym sposobem pomocy w osiągnięciu sukcesu jest zadawanie graczom odpowiednich pytań, które zmuszają do myślenia kreatywnego.

Pierwsza szkoła life coachingu „Coach U” powstała w 1992 r. w USA. Jej założyciel  Thomas Leonard był doradcą finansowym w San Francisco i jako sprzedawca często badał potrzeby klientów. Zadawał im pytania otwarte, dotyczące różnych zagadnień z ich życia, w tym pomysłów na przyszłość np. gdzie planują spędzić wakacje, jaki chcą kupić samochód. Zaobserwował pewną zależność w kontaktach z klientami, odkrył m.in., że klienci nie mają z kim porozmawiać o bieżących dylematach, dręczących ich sprawach, o tym co planują, co zamierzają w swoim życiu zmienić. W większości przypadków byli to ludzie o ugruntowanej pozycji społecznej i finansowej. Jedyne, czego potrzebowali, to pomóc samym sobie w identyfikacji tego, czego tak naprawdę pragną w życiu i kiedy chcą tego dokonać.

W 2009 r. powstała pierwsza w Polsce Izba Coachingu (izba gospodarcza zrzeszająca podmioty gospodarcze świadczące usługę coachingu).

Coaching podlega standardom etycznym – ujętym m.in. w Kodeksie Etycznym Coacha stworzonym przez Izbę Coachingu, czy też Kodeksie Etycznym International Coach Federation.

"Nikogo niczego nie nauczę – mogę jedynie sprawić by pomyślał."
Sokrates

Przykładowe odmiany coachingu w literaturze oraz materiałach źródłowych

 • Coaching indywidualny – stanowi najpopularniejszą formę coachingu, która polega na samodzielnej współpracy osoby coachowanej z coachem
 • Coaching grupowy (zespołowy) – koncentruje się na wspieraniu rozwoju zespołu, jak również podnoszeniu jego efektywności, zazwyczaj dotyczy sfery zawodowej
 • Coaching biznesowy – prowadzony w kontekście pracy zawodowej i firmy, w której obowiązki są wykonywane
 • Coaching menedżerski – skierowany do kadry zarządzającej
 • Executive coaching – adresowany do najwyższej kadry menedżerskiej
 • Corporate coaching – coaching biznesowy, wspierający organizację
 • Coaching narzędziowy – koncentruje się na rozwijaniu konkretnej umiejętności
 • Leadership coaching – jego celem jest rozwój umiejętności przywódczych
 • Performance coaching – w centrum zainteresowania jest osiąganie wyznaczonych celów
 • Coaching zawodowy (coaching kariery) – bazuje na pracy nad rozwojem zawodowym osoby coachowanej
 • Coaching ekspercki (specjalistyczny) – koncentruje się na tematyce dotyczącej zawodu osoby coachowanej
 • Coaching życiowy (life coaching) – głównym obszarem zainteresowań jest rozwój osobisty klienta, kształtowanie jego postaw i osiąganie celów
 • Coaching osobisty (coaching personalny) – koncentruje się na rozwoju osoby coachowanej
 • Co-active coaching – założenie, iż klient jest zdolny do wyszukiwania odpowiedzi na zadawane pytania
 • Shadow coaching – polega na obserwacji pracy menedżera lub grupy menedżerów i ich wspólnej analizy
 • Unitive coaching – odmiana coachingu życiowego oparta na psychologii głębi Carla Gustava Junga, psychologii Gestalt, psychologii humanistycznej i filozofii egzystencjalnej
 • Coaching integralny (integral coaching) – inspirowany teoriami amerykańskiego pisarza Kena Wilbera, propagatora tzw. psychologii integralnej, łączącej psychologię, filozofię i mistycyzm.
 • Somatic coaching – coaching wspierany technikami relaksacyjnymi
 • Co-coaching – proces, w którym dwóch coachów pracuje ze sobą i wzajemnie poddają się coachingowi
 • Vip coaching – skierowany do przedstawicieli tzw. „wyższych sfer“
 • Coaching sprzedażowy – przeznaczony dla osób zajmujących się sprzedażą. Ma na celu rozwinięcie umiejętności sprzedażowych oraz rozwój osobowości handlowca
 • Diet coaching – dotyczy zdrowego stylu życia, diety
 • Coaching prowokatywny – bazuje na prowokowaniu osoby coachowanej, coach przejmuje rolę adwokata diabła
 • Autocoaching – samodzielna regularna praca ze sobą, polegająca na automotywacji i zadawaniu sobie pytań, na które samodzielnie znajduje się odpowiedź
 • Zen coaching – sposób na zatrzymywanie się i życie w przestrzeni; koncentruje się na oczekiwaniach klienta
"Nie musisz być wielki na starcie, ale musisz wystartować, żeby być wielki."
Zig Ziglar

Coaching, mentoring, doradztwo, psychoterapia – czym to się różni?

 1. coaching
 2. mentoring
 3. coaching a doradztwo
 4. coaching a psychoterapia
coaching
 • najczęściej stosowany do osiągania celów krótkoterminowych
 • skoncentrowanie na celu, empatia i wsparcie, słuchanie, zadawanie pytań, stymulacja
 • wydobywanie informacji, zdolności, umiejętności, określanie przyszłości na podstawie możliwości osoby uczestniczącej w coachingu
 • moderowanie, obserwacja, pobudzanie, wspieranie (unika się radzenia)
 • dostarczanie struktur, które ułatwiają tworzenie własnej sieci wsparcia
 • coach nie musi być ekspertem, może być szefem podopiecznego.
 • najczęściej nastawiony na długoterminowy rozwój
 • skoncentrowanie na implikacjach wykraczających poza cel
 • przekazywanie wiedzy
 • udzielanie rad i eksperckich wskazówek
 • opowiadanie o własnych doświadczeniach
 • otwiera drzwi, umożliwia kontakt z ważnymi osobami
 • doświadczenie
 • określanie przyszłości na podstawie wiedzy innych
 • mentor powinien być ekspertem oraz osobą lubianą
 • mentor bardzo rzadko jest szefem podopiecznego
mentoring

Coaching a doradztwo

doradztwo

Doradca udostępnia klientom swoją specjalistyczną wiedzę, służy diagnozą sytuacji i propozycją adekwatnych rozwiązań. W ramach coachingu klient sam dochodzi do rozwiązań, wypracowuje je przy pomocy swojej wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Coach to partner, który towarzyszy i oferuje wsparcie w ramach tego procesu.

Coaching a psychoterapia

Podstawową różnicą jest fakt, że coach pracuje z klientami, którzy posiadają pewną normę funkcjonowania, ale pragną wyjść poza nią, np. poprzez zmianę swoich nawyków, by osiągnąć wyznaczone cele. Natomiast pacjenci korzystający z pomocy psychoterapeutów dążą do osiągnięcia normy, gdyż problemy, z którymi się borykają, nie pozwalają im na prawidłowe funkcjonowanie. Ponadto coaching skupia się na tym, co „tu i teraz” oraz na tym, co będzie. Zadaniem coacha jest pomoc klientowi w realizacji planów oraz podnoszeniu jakości jego życia codziennego. Poruszane tematy skupiają się na przyzwyczajeniach oraz regularnych działaniach klienta oraz na wyznaczaniu kolejnych punktów, które pomogą w osiągnięciu własnych założeń. Przeszłość i teraźniejszość stanowią tu jedynie fundament tego, co czeka nas jutro. Dlatego według coachingu najważniejszym etapem życia jest przyszłość, gdyż to właśnie wtedy przypada realizacja naszych założeń. W przypadku psychoterapii kluczowym okresem jest przeszłość pacjenta, ponieważ to właśnie w niej kryją się problemy, które nie pozwalają na swobodne funkcjonowanie ani dziś, ani jutro. Terapeuta skupia się na tym co było, w przeciwieństwo do coacha, który patrzy przez pryzmat tego, co będzie.  Dlatego w psychoterapii tak ważna jest analiza przeszłości, która umożliwi wskazanie oraz późniejsze rozwiązanie źródła problemu. Psychoterapia opiera się na leczeniu zdrowia psychicznego, natomiast coaching ma za zadanie pomóc w pełni wykorzystać i rozwinąć potencjał osoby coachowanej.

psychoterapia
"Trzeba podejmować ryzyko, bo największe niebezpieczeństwo w życiu to nigdy nic nie ryzykować."
Leo Buscaglia

Proces coachingu wg ICF (International Coach Federation)

 • I etap – analiza klienta i jego środowiska, to czas wzajemnego dopasowania
 • II etap – etap planowania, ustalania priorytetów, spójności z tym co robię teraz, a tym co chce osiągnąć
 • III etap – często nazywane jest „coaching through the gap” , czyli skupienie się na tym co ma się wydarzyć, między tym co jest teraz, a tym co klient chce osiągnąć w przyszłości
 • IV etap – to etap ewolucji i utrzymania rezultatów. W tym okresie spotkanie są rzadsze i polegają na usamodzielnieniu klienta w podejmowaniu przez niego kluczowych decyzji.

Umiejętności coachingowe w pracy według ICF  to budowanie relacji z klientem przejawiające się poprzez:

 • okazywanie autentycznej troski o dobro i przyszłość klienta
 • prezentowanie osobistej uczciwości, szczerości i wrażliwości
 • wprowadzanie jasnych zasad i dotrzymywanie obietnic
 • okazywanie szacunku wobec przekonań klienta, jego stylu uczenia się i sposobu bycia
 • nieprzerwane wspieranie oraz inspirowanie klienta do nowych zachowań i działań z uwzględnieniem podejmowanego ryzyka oraz obawą przed porażką
 • pytanie o pozwolenie klienta w przypadku poruszania nowych delikatnych dla niego tematów.

Przykładowe narzędzia i techniki wykorzystywane w sesjach coachingowych

narzędzia coachingowe
narzędzia coachingowe
 • koło życia
 • asocjacja i dysocjacja
 • pytania odkrywające horyzont możliwości
 • zmiana perspektywy
 • burza mózgów
 • pierwszy krok
 • matryca zarządzania czasem
 • mapa celów i marzeń
 • metoda lustra
 • wizualizacja
 • zaczynaj z wizją końca
 • prezentacja doświadczeń
 • analiza SWOT
 • strategia Disneya
 • wizualizacyjna metoda dokonywania wyborów
 • 4 poziomy rozwijania umiejętności
 • modelowanie zachowań
 • model poziomów logicznych Diltsa
 • mentalny mentor
 • puszka Pandory
 • kotwiczenie stanów i zasobów.

Kluczowe Kompetencje Coacha według ICF

A. USTALANIE ZASAD WSPÓŁPRACY
1. Zgodność z wytycznymi Kodeksu Etycznego i standardami zawodu coachingu
2. Uzgodnienie kontraktu coachingu

B. WSPÓŁTWORZENIE RELACJI
3. Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa klienta
4. Obecność coachingowa

C. EFEKTYWNE KOMUNIKOWANIE
5. Aktywne słuchanie
6. Pytania sięgające sedna
7. Bezpośrednia komunikacja

D. WSPIERANIE PROCESU UCZENIA I OSIĄGANIA REZULTATÓW
8. Budowanie świadomości
9. Projektowanie działań
10. Planowanie i wytyczanie  celów
11. Zarządzanie postępami i zaangażowaniem

Coaching, czy warto? Pewnie, że warto! Korzyści Coachingu

Korzyści coachingu dla wszystkich

 • poszerzenie świadomości
 • integralność
 • perspektywa
 • rozpoznanie
 • rozwiązanie
 • konkretyzowanie
 • odpowiedzialność
 • zobowiązanie
 • lepsze relacje
 • spokój i akceptacja
 • większa pewność siebie

Korzyści coachingu dla menedżera

 1. Osiągnięcie wyższej skuteczności w pracy
  1. umiejętność stawiania właściwych celów, podejmowanie odpowiednich decyzji, znajdowanie rozwiązań
  2. umiejętność odkrywania potencjału drzemiącego w ludziach i ukierunkowania ich na wspólny cel
  3. umiejętność inspirowania do podejmowania wyzwań – motywowania zespołu
  4. poprawa komunikacji
 2. Skuteczniejsze zarządzanie
 3. Odkrywanie własnego potencjału i rozwinięcie zdolności kierowniczych
 4. Stworzenie harmonii pomiędzy swoimi potrzebami a potrzebami firmy, zespołu i współpracowników
 5. Umiejętność stawiania i osiągania celów szybciej i łatwiej
 6. Większa umiejętność organizacji pracy własnej
 7. Budowanie wizji rozwoju, perspektywy działań
 8. Przechodzenie od działań nawykowych do elastycznych – kreatywnych

 9. Znalezienie harmonii między życiem osobistym i zawodowym

Korzyści dla organizacji / firmy

 1. pozwala na szersze wykorzystanie i rozwój indywidualnych umiejętności i potencjału pracowników
 2. umocnienie pozycji firmy na rynku
 3. kadra zarządzająca i cała organizacja są lepiej przygotowane do zmiany
 4. lepsza współpraca zespołów
 5. zwiększenie zysku
 6. zmniejszenie rotacji kadr oraz jej lepsze dopasowanie
 7. zwiększone morale poprzez coaching
"Coach może być aniołem stróżem, którego potrzebujesz by zwiększyć obroty swojej firmy i przyspieszyć swoją karierę"
Newsweek

Przegląd badań, dotyczących korzyści coachingu

 • „Badania pokazały prawie 600 proc. zwrot z inwestycji wydanych na coaching menedżerski.” ~ Right Management Consultants
 • „Programy szkoleniowo-coachingowe podwyższają produktywność menadżerów 4-krotnie bardziej niż same szkolenia. Podczas, gdy szkolenia podwyższyły produktywność menadżerów o 22 proc., to po rozszerzeniu programu szkoleniowego o 8 indywidualnych sesji coachingu, produktywność menadżerów wzrosła o 88 proc.” ~ Executive coaching as a transfer of training too
 • „Firmy z listy Fortune 500 deklarują 5-krotny zwrot z inwestycji w coaching. Badania przeprowadzone na temat coachingu wśród firm z listy Fortune 500 wykazały 529 proc. zwrotu z inwestycji w coaching plus wiele niematerialnych korzyści.” ~ Metrix Global 2004
 • „Klienci są zadowoleni z coachingu i ze swojej decyzji w zaangażowanie się w proces coachingowy. Badanie uwzględniające zarówno coaching grupowy jak i indywidualny, wykazało, że 99 proc. klientów z regionu EMEA ocenia proces coachingowy jako bardzo satysfakcjonujący lub satysfakcjonujący. Jednocześnie 97 proc. klientów zadeklarowało, że zdecydowałoby się na coaching, gdyby mieliby podjąć tę decyzję ponownie.” ~ ICF Global Coaching Client Study
 • „Główną wartość, płynącą z coachingu menadżerowie upatrują w zwiększaniu motywacji zespołu i pobudzaniu odpowiedzialności. Aż 85 proc. menadżerów, zapytanych o główną wartość, jaką firma uzyskuje dzięki coachingowi, wskazuje na zwiększenie motywacji zespołu, a 80 proc. na pobudzanie odpowiedzialności po stronie coachowanego. Liczba menadżerów korzystających z coachingu w Wielkiej Brytanii zwiększyła się z 58 proc. w 1996 roku do 77 proc. w 2000 roku.” ~ Chartered Management Institute, UK
 • „ROI (wskaźnik zwrotu z inwestycji) w coaching w przypadku większości firm waha się między 100 proc. a 1000 proc. Aż 86 proc. firm, które posiadały dane dotyczące ROI z coachingu, zgłosiły co najmniej zwrot kosztów coachingu. 47 proc. tych firm uzyskało 10-krotny zwrot z inwestycji w coaching. Mediana wyniosła 700 proc., czyli 7-krotny zwrot z inwestycji.” ~ ICF Global Coaching Client Study
 • Pricewaterhouse Coopers przeprowadziło w 2008 roku badanie na zlecenie International Coach Federation (ICF). Udział w nim wzięło 2165 osób z 64 krajów. Wyniki badań wykazały poprawę u klientów coachingu w m.in. następujących obszarach:
  • pewność siebie (80 proc.)
  • związki (73 proc.)
  • kompetencje komunikacyjne (72 proc.) i interpersonalne (71 proc.)
  • wydajność pracy (70 proc.)
  • równowaga pomiędzy życiem zawodowym a osobistym (67 proc.)
  • zarządzanie firmą (61 proc.)
  • zarządzanie czasem (57 proc.)
  • efektywność zespołów (51 proc.)

Osoby, które mają zdefiniowany cel osiągają lepsze rezultaty. Badania nad tą zależnością prowadzili m.in. David A. Kolb i Richard E. Boyatzis. Stwierdzili, że „w pracy nad rozwojem osobistym większa pozytywna zmiana zachowań następowała w warunkach z elementem wyznaczania celu niż tego elementu pozbawionych.”Jak słusznie zauważył Earl Nightingale: „Ludzie z celami odnoszą sukcesy ponieważ wiedzą dokąd zmierzają.

Wyniki wyraźnie wskazują na pozytywny wpływ tej metody na wyniki. Szczególnie gdy z coachingu korzysta kadra kierownicza. Dane przedstawione w „The Manchester Review” pokazują, że coaching kadry menedżerskiej przełożył się na lepsze działanie firmy w obszarze:

 • produktywności (53 proc.)
 •  jakości (48 proc.)
 • obsługi klienta (39 proc.).

Poza tym, co ważne, odnotowano spadek rotacji wśród personelu (32 proc.) i mniejszą liczbę wnoszonych skarg (34 proc.).

Badania Metrix Global LLC pokazały, że coaching nakierowany na rozwój umiejętności przywódczych przyniósł zwrot z zainwestowanych środków na poziomie 529 proc. Zatem – coaching się po prostu opłaca.

Według badań przeprowadzonych przez Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) najczęstsze powody inwestycji w proces coachingowy to:

 • poprawa indywidualnych wyników (78 proc.)
 • poprawa wydajności (28 proc.)
 • planowanie kariery oraz rozwoju osobistego (27 proc.)
 • rozwój przyszłej kadry menedżerskiej (26 proc.)

Z ich badań wynika także, że w Wielkiej Brytanii z coachingu korzysta 92 proc. badanych organizacji

Badania przeprowadzone w 2018 przez ICF oraz Human Capital Institute ponadto wskazały, iż 61 proc. firm o wysokiej wydajności charakteryzuje  silna kultura coachingowa. Firmy te cechują się także wyższą oceną zaangażowania pracowników i zadowolenia klientów. Dodatkowo, aż 74 proc. organizacji o silnej kulturze coachingowej znajduje się w gronie pracodawców najchętniej wybieranych przez pracowników.

W 2001 roku ukazał się artykuł dr. Joy’a McGoverna i współpracowników, dotyczący skuteczności coachingu kadr menedżerskich, który często określany jest mianem executive coachingu lub – w niektórych przypadkach – business coachingiem. Autorzy zastanawiali się, jak coaching wpływa na działania menedżerów, jak ich działania wpływają na biznes, także jak te efekty policzyć i maksymalizować. Wyniki ich badań pokazały, że aż 96 proc. uczestników procesów coachingowych, a także 75 proc. ich otoczenia swoje zadowolenie z procesu coachingu określiło jak wysokie i bardzo wysokie. 73 proc. uczestników oszacowało swoją efektywność w osiąganiu celów biznesowych jako „bardzo efektywne” lub „niezwykle efektywne”. Coaching przyniósł też mierzalne efekty biznesowe – wzrost produktywności (53 proc.), wzrost jakości (48 proc.), wzrost siły organizacji (48 proc.) i poprawę obsługi klienta (39 proc.).

W badaniach McGoverna zadano też pytanie o to, czy uczestnicy coachingu zarekomendowaliby coaching innym. Ponad 93 proc. badanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej.

Fakty mówią same za siebie i jak pokazują badania profesjonalny coaching i to zarówno life coaching jak i coaching dla firm, menedżerów i pracowników jest jedną z bardzo efektywnych form rozwoju. Inwestowanie w coaching to nie tylko poprawa wielu wskaźników efektywności pracowników, ale także bardzo realny zwrot z inwestycji.

Poszukujesz profesjonalnego coachingu prowadzonego przez psychologa? Zapraszamy do kontaktu.

"Dopóki nie uczynisz nieświadomego - świadomym, będzie to kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem."
Carl Gustav Jung
Zapisz się do Newslettera

Zapisz się do Newslettera

aby nie przegapić naszych najnowszych artykułów

Zapisując się do Newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Jeśli artykuł „Coaching – czym jest” Ci się spodobał, udostępnij go.

Najnowsze artykuły autora Marta Szurmiak (zobacz wszystkie)

Zachęcamy do komentowania. Podanie imienia i adresu e-mail jest obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Jeśli posiadasz stronę internetową, możesz podać jej adres, zostanie zamieszczony.

Dodaj komentarz

Don`t copy text!